Menu Close

Tėvų teisės ir pareigos

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 • nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, Švietimo programas, mokymo formas;
 • dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo turinį, metodus, vertinimo formas;
 • gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 • naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
 • kartu su mokytojais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
 • bendradarbiauti su mokyklos vadovais, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;
 • parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
 • kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;
 • užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi;
 • teikti mokyklai visus jos dokumentacijai tvarkyti reikalingus dokumentus apie mokinį ir jo šeimą;
 • atlyginti mokyklai vaiko padarytą materialinę žalą.
Skip to content