Menu Close

Mokinių teisės ir pareigos

MOKINIŲ TEISĖS
1. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
2. Turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.
3. Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu.
4. Kiekvienas mokinys turi teisę:
5.1. į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus;
5.2. į pirminę sveikatos priežiūrą;
5.3. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
5.4. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
5.5. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;
5.6. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
5.7. gauti informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas;
5.8. nuo 14m rinktis pagal savo gebėjimus mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, neformaliojo ugdymo būrelius;
5.9. nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);
5.10. esant būtinybei nustatyta tvarka būti mokomas namuose
5.11. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo veiklos tobulinimo;
5.12. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą;
5.13. gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;
5.14. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

MOKINIŲ PAREIGOS
6. Mokinys privalo:
7.1. laikytis Mokinio elgesio taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
7.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
7.3. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu;
7.4. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms;
7.5. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties (Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės ir pavienes pamokas.);
7.6. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stengtis mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, sportinę aprangą ir kt.);
7.7. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, tyčia netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla: nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais, nekalbėti ir nerašyti SMS žinučių mobiliu telefonu ir kt.);
7.8. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą, į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga;
7.9. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;
8.10. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) laikyti rūbinėje;
7.11. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones;
7.12. padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai);
7.13. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui medicininę pažymą bei kitus reikalingus dokumentus;
7.14. nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;
7.15. mokykloje, renginių metu bei už mokyklos ribų laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų;
7.16. dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.

Skip to content