Menu Close

Mokinių elgesio taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis: „Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“
2. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką mokiniams ir jų šeimos nariams, mokytojams, auklėtojams bei kitiems darbuotojams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
3. Mokinio elgesio taisyklės nustato Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokinių elgesio normas pamokų ir mokykloje bei jos teritorijoje vykstančių renginių ir mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių, grįsti savo gyvenimą moralės ir etikos principais.

II. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
4. Mokinys neturi teisės:
4.1. be mokytojo leidimo imti mokyklos dokumentus;
4.2. įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, lazerius, cigaretes, gėrimus, kurių sudėtyje yra alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;
4.3. mokykloje ir jos teritorijoje vartoti ir turėti alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus, ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
4.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. (Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę. Priemonė grąžinama tik mokinio tėvams ar globėjams);
4.5. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus;
4.6. atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
4.7. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius be jų sutikimo;
4.8. pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;
4.9. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
4.10. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
4.11. prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais;
4.12. niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.);
4.13. mokyklos patalpose būti su kepure ar gobtuvu;
4.14. vaikščioti į tualetą pamokų metu (nebent mokytojui leidus);
4.15. rūbinėse šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir kitus rūbinėse esančius daiktus.

III. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
5. Mokiniai skatinami už pavyzdingą elgesį, rodomas pastangas pamokų metu, gerą lankomumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos renginiuose, klasės projektuose, konkursuose ir pan., numatomos skatinimo priemonės:
5.1. viešas mokinio pagyrimas klasėje;
5.2. pagyrimo raštas nuo klasės mokytojo, dalyko mokytojo, renginio organizatoriaus, mokyklos direktoriaus;
5.3. padėka mokinio tėveliams už gerą sūnaus/dukros elgesį, aktyvų dalyvavimą mokyklos renginiuose ir kt.
5.4. asmenine dovana;
6. kita mokyklos administracijos numatyta skatinimo priemonė.

IV. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS
7. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
7.1. įspėjimas žodžiu – skiria klasės mokytojas/auklėtojas – taikomas mokiniui, pirmą kartą padariusiam nežymius šių taisyklių pažeidimus;
7.2. drausmės pažeidimo aktas-surašomas padarius grubų taisyklių pažeidimą.
7.3. mokinio elgesio aptarimas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
7.4. pokalbis su mokinio tėvais (globėjais) Vaiko gerovės komisijos posėdyje, numatant tolesnius mokinio elgesio korekcijos veiksmus.
8. Mokiniui piktybiškai, nuolatos, sistemingai bei šiurkščiai pažeidus taisykles informuojama Vilniaus miesto savivaldybės Gerovės komisija, Nepilnamečių reikalų inspekcija.
9. Direktorius, vadovaudamasis mokyklos Vaiko gerovės komisijos nutarimais Mokytojų tarybos rekomendacija, kada išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, siūlo mokiniui (pritarus tėvams/globėjams) mokymąsi tęsti kitoje mokykloje.

Skip to content