Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas, įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą.

 

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

 1. individualizavimo;
 2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;
 3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo;
 4. bendradarbiavimo;
 5. nediskriminavimo;
 6. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo principais priimant sprendimus.

 

 Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1. remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje;
 3. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 5. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų, globėjų, vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 6. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą , prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 7. analizuoja vaikų tarpusavio santykių , pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 8. teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo;
 9. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 10. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams, globėjams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje;
 11.  siūlo tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 12. įgyvendina mokykloje gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 13. konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 14. įvykus krizei mokykloje, t.y. netikėtam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:

14.1  įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą;
14.2   parengia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei ir žiniasklaidai;
14.3  apie situaciją informuoja mokyklos bendruomenę, Palangos miesto savivaldybę, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
14.4   įvertina mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;

 1. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 2. inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;
 3. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio  7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

 

Komisija turi teisę:

 1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;
 2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus ir kt.).

 

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai:

Rita Giniotienė – Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
El. paštas: pavaduotoja@atgajos.vilnius.lm.lt, tel.: (+370 5) 241 60 67

Vilija Jarmuškienė – Vaiko gerovės komisijos sekretorė, mokyklos socialinė pedagogė.
El. paštas: vilija.jarmuskiene@atgajos.vilnius.lm.lt

Gintarė Širvinskienė – mokyklos socialinė pedagogė

Jelena Zenevič – mokyklos psichologė

Jurgita Stankevičienė – mokyklos bendrosios praktikos slaugytoja, visuomenės sveikatos specialistė

Rasa Pažerinienė – vyr. mokytoja

Jevgenija Lotach – mokytoja metodininkė – logopedė

Jolita Valuntė – mokytoja metodininkė – logopedė

Skip to content